Algemene voorwaarden

 

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Mentaal Maximaal hypnotherapie en coaching (ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81918976), verder aangeduid als “Mentaal Maximaal”. Mentaal Maximaal behoudt zich het recht voor, op elk gewenst moment, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen/te wijzigen.

 

Artikel 2 Vertrouwelijkheid

2.1. Alles wat in het contact tussen Mentaal Maximaal en cliënt besproken wordt blijft vertrouwelijk tenzij duidelijk mondeling anders overeengekomen. De cliënt heeft het recht om zelf te beslissen wat inhoudelijk gezien met de buitenwereld wordt gedeeld.
2.2. De sessies (kunnen) worden opgenomen door Mentaal Maximaal en blijven vertrouwelijk en worden niet gedeeld met derden. Tenzij juridisch noodzakelijk.

 

Artikel 3 Annulering en afmeldingen

3.1. Het afmelden van een sessie dient, door de cliënt, uiterlijk 24 uur van tevoren, schriftelijk per e-mail, te geschieden. Indien binnen de gestelde 24 uur van tevoren wordt afgezegd, zal het volledige sessiebedrag worden doorberekend.

3.2. Wanneer de cliënt, bij aanmelding van het volgen van een traject, minder dan één week voor de geplande aanvangsdatum schriftelijk, mondeling of digitaal terugtrekt, dan zal de cliënt, aan Jim Boersen een bedrag van € 50,00 wegens administratie- en annuleringskosten verschuldigd zijn.

3.3. Mentaal Maximaal behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen of ernstige ziekte van familie of dierbaren, waardoor hij de opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

 

Artikel 4 Betaling en vervaldatum

4.1. De betaling van een factuur dient volledig te geschieden met een in Nederland wettig betaalmiddel, zonder enige inhouding of korting, uiterlijk op de datum zoals aangegeven op de factuur. Het niet op tijd voldoen van de factuur ontheft de cliënt niet van de aangegane verplichtingen.

4.2. De betaling van een enkele sessie of een heel traject dient, vóór het begin van de betreffende sessie(s), via overschrijving op bankrekening van Mentaal Maximaal, plaats te vinden. Een factuur zal, voor aanvang van de eerste sessie, via mail worden verstuurd.

 

Artikel 5 Locatie en reiskosten

5.1. Sessies vinden doorgaans plaats thuis bij Mentaal Maximaal, op locatie in Castricum, online via beeldbellen, of op speciaal verzoek bij de cliënt thuis.

5.2.Voor sessies bij cliënt thuis dient u een extra reiskostenvergoeding te betalen. De reiskosten worden tegen een tarief van € 0.80 per kilometer in rekening gebracht. Eventuele parkeerkosten worden 100% doorbelast aan de opdrachtgever. De benodigde reistijd zit in het tarief verrekend.

 

Artikel 6 Ingebrekestelling en verzuim

6.1 Mocht de factuur niet voldaan zijn vóór aanvang van de eerste sessie, het traject, behoud Mentaal Maximaal het recht om de afspraak te verplaatsen naar een later tijdstip.

6.2. Indien betaling op de gestelde datum niet heeft plaatsgevonden, ontvangt de cliënt een betalingsherinnering, waarbij een redelijk termijn voor nakoming van de verplichtingen wordt gesteld.

6.3. Indien deze herinnering niet tot betaling binnen de op de herinnering vermelde betalingstermijn leidt, zal een tweede betalingsherinnering worden verzonden. Deze zal worden verhoogd met € 50,00 administratiekosten en eventuele annuleringskosten.

6.4. Indien ook hier niet op gereageerd wordt volgt inschakeling van een incassobureau. Alle kosten van het incassobureau worden direct bij de cliënt, deelnemer, opdrachtgever in rekening gebracht. Dat is inclusief de kosten van de deurwaarder, juridische bijstand en dergelijken. Daarnaast is de cliënt, deelnemer, opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt, deelnemer, opdrachtgever  in verzuim is tot het moment van voldoening van het verschuldigde bedrag.

6.5. Mentaal Maximaal is gerechtigd om de cliënt, zodra het verzuim is ingetreden, een dadelijke opeisbare boete van 15% te verbeuren over het nog verschuldigde bedrag.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1. Mentaal Maximaal zal de door hem te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft uitsluitend een inspanningsverplichting.

7.2. Mentaal Maximaal is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt, welke voortkomt uit een reeds voor aanvang van de sessie bij de cliënt aanwezige psychische en/of aanwezige fysieke aandoening(en), dan wel problemen in en om zakelijke dan wel privésfeer/relatie(s).

7.3. Mentaal Maximaal kan niet aansprakelijk worden gesteld voor acties die een cliënt, neemt tijdens of na een sessie of het traject.

7.4. Mentaal Maximaal kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade op welk vlak dan ook.

7.5 dat cliënt op de hoogte is dat dit werk complementair is aan erkende zorgdisciplines. De sessies van Mentaal Maximaal zijn geen vervanging van de behandelingen van een arts en/of specialist. Dat cliënt geïnformeerd is dat de sessies van Jim Boersen nooit diagnoses kunnen bevatten en dat diagnoses uitsluitend gesteld kunnen worden door reguliere arts en/of specialist van cliënt.

7.6 dat cliënt heeft begrepen dat de diensten van Mentaal Maximaal door cliënt op vrijwillige basis wordt aanvaard, zonder garanties.

7.7 Client duidelijk door Mentaal Maximaal is geïnformeerd dat cliënt niet stopt met haar medische behandeling(en) of voorgeschreven medicatie, zonder de supervisie van haar behandelende huisarts, arts en/of specialisten.

7.8 Dat cliënt begrijpt dat coaching en hypnotherapie, geen vervanging is voor medische zorg of GGZ.

7.9 Dat cliënt haar/ zijn eventuele huidige medische behandeling inclusief medicijnen op eigen verantwoordelijkheid zult voortzetten of laten en cliënt begrijpt dat Mentaal Maximaal geen advies kan en zal geven ten aanzien van de inname van of het stoppen met medicijnen.

 

Artikel 8 Toepassing recht en geschillen

8.1.
a Op alle geschillen van welke aard ook, die deze algemene voorwaarden betreffen of daarmee verband houden, is alleen Nederlands recht van toepassing.
b. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de zorgaanbieder uitsluitend de rechter bevoegd om van dit geschil kennis te nemen.
8.2. Wanneer Mentaal Maximaal en cliënt niet in staat zijn om meningsverschillen in redelijkheid en gezamenlijkheid op te lossen, dan wordt het meningsverschil ter bemiddeling voorgelegd aan de GAT geschillencommissie. Mocht dit niet toereikend zijn dan wordt het meningsverschil ter bemiddeling voorgelegd aan een bevoegd Nederlandse rechter.

 

 

Kan ik je ergens mee helpen? Maak dan een afspraak!

Chat openen
1
💬 Hulp nodig?
Hallo
waar kan ik je mee helpen?